Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Sanoku

                                                                                                                  

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4 z siedzibą w Sanoku, ul. Robotniczej 13A, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spp4.sanok.pl/

 • data publikacji strony internetowej: 2019 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności;
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • deklarację sporządzono dnia: 18 luty 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor i koordynator do spraw dostępności
 • e-mail: poczta@spp4.sanok.pl
 • telefon: 13 46 300 90
 • kom 533 089 838

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ prowadzący: Gmina Miasta Sanoka
 • adres siedziby: Rynek 1, 38-500 Sanok

 

Po wyczerpaniu  wskazanej powyżej procedury można złożyć  wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4 mieści się w następującej  lokalizacji:

 1. Robotnicza 13A, 38-500 Sanok;

 

Szczegółowy opis budynku

 1. Budynek przedszkola przy ul. Robotniczej 13A

Siedziba przedszkola zlokalizowana przy ul. Robotniczej 13A w Sanoku to budynek dwupiętrowy, do którego prowadzi trakt z kostki brukowej połączony bezpośrednio  z chodnikiem. Do wejścia głównego budynku przedszkola prowadzą  trzy schodki i podest. Schody z obu stron zabezpieczone są barierką. Drzwi otwierają się na zewnątrz, wejście prowadzi do holu. Drzwi wejściowe  posiadają szerokość pozwalającą na wjazd wózkiem inwalidzkim jednak przy wejściu głównym nie ma podjazdu dla wózków. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się od strony ogrodu przedszkolnego i prowadzi przez salę nr 3 do holu w którym znajduje się szatni.  Przy schodach po obydwu stronach zamontowana jest barierka.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Placówka nie posiada informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej czy głosowej. W przypadku ewakuacji, zostanie wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.