Opłaty

OPŁATY W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Sanoka oraz rodziców (prawnych opiekunów) w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Wysokość odpłatności pobytu dziecka w placówce reguluje Uchwała Nr XIV/97/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka publicznych przedszkolach.

Wszystkie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu należy wpłacać na numer konta:

Pekao S.A. 49 1240 1792 1111 0011 0328 2401

do 10-go dnia następnego miesiąca z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz grupa.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 12.30. Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu i są zgodne z realizowaną podstawą programową. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową rodzice płacą 1.00 zł.

Z opłaty powyżej podstawy programowej za przedszkole zwolnieni są rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice ci ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. Z kolei rodzice dzieci, którzy w placówce posiadają więcej niż jedno dziecko za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową płacą połowę opłaty.

Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej w naszej placówce wynosi 10.00 zł i została ona ustalona na podstawie sporządzonej kalkulacji, która uwzględnia normy żywieniowe oraz poziom cen produktów niezbędnych do przygotowania posiłków. Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

Naliczenie odpłatności dokonuje się w oparciu o elektroniczny system ewidencji wejść i wyjść dziecka z użyciem czytników i kart zbliżeniowych.

Dziękujemy