Projekty

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Covidowe zdrowe love!”

Założenia projektu:

 • poprawa zdrowia fizycznego jak i psychicznego przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym

Projekt skupia się na następujących aspektach zdrowia:

 • wpływ odżywiania na zdrowie
 • wpływ ruchu na zdrowie
 • higiena zdrowia psychicznego

Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz z kierunkami realizacji polityki oświatowej 2021/2022:

 1. Wychowaniu do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowaniu właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 1. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologicznopedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Cel główny projektu:

Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Cele szczegółowe:

 • Uświadamianie wpływu zdrowej diety na organizm człowieka,
 • Uświadamianie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci,
 • Utrwalanie nawyków związanych z higieną ciała i psychiki,
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lękami,
 • Wdrożenie metod wspomagających uważność,
 • Współdziałanie z organizacjami wspomagającymi zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci.
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe pomysły na aktywności związane z szeroko pojętym zdrowiem.

Projekt jest podzielony na 3 moduły:

 • Moduł I – Zdrowo jemy i świetnie się czujemy
 • Moduł II – Sport to zdrowie, każdy Ci to powie! 
 • Moduł III – W nas jest bardzo wielka siła, chcemy żeby zwyciężyła

Termin realizacji:

Projekt realizowany jest od  15 września 2021 do 31 maja 2022 r.

 


 

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” TO PRZEDE WSZYSTKIM:
 • wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
 • baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
 • szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
 • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.
Cele projektu:
– Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
– Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
– Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną 

Terminarz:
Projekt rozpoczął się w październiku 2021 roku, a zakończy się we wrześniu 2022 roku.
 

 


Nasze przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Ekologicznym „Gramy w Zielone”.

Projekt ten skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 szkoły podstawowej. Jest zgodny z jednym z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 – „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”.

Organizatorem projektu jest Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach, autorkami są Karina Perkowska oraz Martyna Michna.

Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, z którego można wyszczególnić wiele celów pośrednich takich jak:

 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
 • tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku;
 • poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
 • uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok;
 • rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności;
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt;
 • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Projekt realizowany jest od września 2021r. do maja 2022r. Każda grupa zobowiązała się do zrealizowania 10-ciu zadań projektowych ujętych w regulaminie. Poprzez zabawę dzieci będą doświadczały przyrody, poznawały ekologiczne rozwiązania i uczyły się dbać o to, co jest najpiękniejsze na naszej planecie!

 


 

XII EDYCJA PROGRAMU

 „MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!”

 „Mamo, tato ,wolę wodę!”  to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany  w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Głównym przedmiotem programu jest przeprowadzanie zajęć o tematyce zdrowotno -przyrodniczej.

CELE PROGRAMU:

 1. Popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, który jest niezbędny dla organizmu żywego.
 2. Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii.

 CZAS TRWANIA PROGRAMU:

 1. Program trwa od 5 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Program jest organizowany przez NAV agency sp. z.o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa

 


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „EMOCJA”

Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych, ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Autorami projektu są Marzena Dziadkowiec i Krystyna Grzegrzółka z Intrgrative Saturday School in Bristol.

Celem projektu jest:

 • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • rozbudzenie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczyć innych osób,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca nauczycieli i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i  zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu,
 • wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek
  i wrażliwość,
 • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię, wrażliwość wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie
  z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości,
 • dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi,
 • budowanie przyjaznego klimatu,
 • eliminowanie zachowań agresywnych.

Korzyści płynące z udziału w projekcie to:

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dzieci,
 • formowanie u dzieci poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
 • ukierunkowanie dzieci ku właściwym wartościom,
 • integracja, adaptacja, poprawa atmosfery w grupie przedszkolnej,
 • edukacja i prewencja emocjonalna,
 • kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawanie uczuć swoich i innych,
 • wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii, przełamywanie barier,
 • integracja środowiska przedszkolnego,
 • spadek zachowań agresywnych,
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka.

Projekt składa się z 5 MODUŁÓW:

 • moduł 1 – Kraina Kreatywności
 • moduł 2 – Kraina Wyobraźni
 • moduł 3 – Kraina Mocy Słów
 • moduł 4 – Kraina Empatii
 • moduł 5 – Odwaga

Udział w projekcie jest dobrowolny. Zadnia projektowe będą realizowane przez cały rok szkolny.