Regulamin elektronicznej ewidencji

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Sanoku   
 1. W Samorządowy Przedszkolu Publicznym nr 4 obowiązuje elektroniczny system ewidencji „Punktualny Przedszkolak”, służący do ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4.  
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z usług Przedszkola oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając liczbę rozpoczętych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu płatnych ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie.
 4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zakupić jedną indywidualną kartę zbliżeniową. Koszt wyrobienia i wydania karty wynosi 13,00 zł.
 5. Karta jest własnością rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Rodzic/opiekun prawny może dokupić na własność dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się u intendenta. Koszt wyrobienia i wydania dodatkowej karty wynosi 13,00 zł/szt.
 7. Wejście dziecka należy zarejestrować przed wprowadzeniem dziecka do sali.
 8. Wyjście dziecka należy zarejestrować przed odebraniu dziecka z sali.
 9. Rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola dokonuje się poprzez zbliżenie karty do czytnika.
 10. Czytnik kart zbliżeniowych sygnalizuje dźwiękiem rejestrację oraz dodatkowo na ekranie ukazuje się numer użytkownika.
 11. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka obecnego w przedszkolu, skutkuje naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu tj. od godz. 6.30 do 16.00 z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.
 12. Całodzienna nieobecność dziecka odnotowana przez nauczyciela w grupie nie powoduje naliczenia odpłatności za pobyt i wyżywienie.
 13. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 14. Z regulaminem zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice i opiekunowie prawni.
 15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przekazania niezbędnych informacji osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 16. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym intendent.
 17. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 58 2022/2023 z dnia 31.08.2023 r.
 18. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Punktualny Przedszkolak jest Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4 w Sanoku.