RODO


Obowiązek informacyjny

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4 w Sanoku, ul. Robotnicza 13A, 38-500 Sanok, poczta@spp4.sanok.pl,tel.13 4630090
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Rafała Kozioł, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@spp4.sanok.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego, w szczególności z zadań i obowiązków Administratora określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyoraz innymi przepisami prawa, którym podlega, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisach archiwalnych i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 9. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 10. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 11. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 12. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 13. Państwa danych osobowe zostały pozyskane od rodziców ucznia.
 14. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.