Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy. Na początku roku pani logopeda przeprowadza badania przesiewowe. Na ich podstawie obejmuje opieką dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. Zgodnie ze wskazaniami w pierwszej kolejności terapią logopedyczną obejmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, następnie dzieci 6-letnie, a następnie 5-letnie. Dla młodszych dzieci przewidziane są konsultacje z logopedą, po których przekazywane są niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania w pracy z dzieckiem.

Funkcje prymarne poznaj je i sprawdź dlaczego są tak ważne

Jakie głoski powinno wymawiać moje dziecko w wieku…

Moje dziecko sepleni… co teraz

Slów kilka o opóźnionym rozwoju mowy

Z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia rewalidacyjne realizowane według zaleceń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia te opierają się na indywidualnym programie zajęć rewalidacyjnych wynikających z Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) i są dostosowane do potrzeb, możliwości i umiejętności dziecka.

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przewidziane są również  zajęcia z terapii pedagogicznej. To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Terapia ma wspierać rozwój dziecka, usprawniać jego funkcjonowanie, wyrównywać braki w umiejętnościach i wiadomościach, pomagać w przezwyciężaniu trudności oraz aktywizować dziecko do działania. Terapią pedagogiczną obejmowane są również pozostałe dzieci uczęszczające do przedszkola, wybierane na podstawie zgłoszeń nauczycieli i obserwacji własnej pedagoga. W miarę możliwości pedagog prowadzi terapię indywidualną z dzieckiem.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, zapewniając mu odpowiednią pomoc i wsparcie. Zajęcia prowadzone są w miłej, przyjemnej i ciepłej atmosferze.