Ramowy rozkład dnia

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4 w Sanoku jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. Funkcjonowanie naszego przedszkola oparte jest na ramowym rozkładzie dnia, który zgodny jest z zapisami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która ustala, że pobyt dzieci w placówce powinien być podzielony na pięć części. Według tej konstrukcji:

  • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka, podczas której dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela,
  • co najmniej jedną piątą czasu dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku, gdzie mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery,
  • jedna piąta pobytu dziecka przeznaczona jest na zajęcia dydaktyczne,
  • natomiast pozostałe dwie piąte pobytu wychowanków w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie np. organizując czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

Ramowy rozkład dnia dostosowany jest do grupy wiekowej w przedszkolu. Plan dnia ma też na uwadze czynności higieniczno-porządkowe, wymagania zdrowotne wychowanków oraz jest dostosowany do założeń programowych przedszkola.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza  organizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do podstawy programowej.

Dzieci młodsze

630 – 815    

Zabawy swobodne wynikające z potrzeb i inwencji dzieci. Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze (indywidualne i grupowe) oraz rozwijające uzdolnienia dziecka. Obserwacja zachowań dzieci w czasie zabaw

815 – 830      

Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno –  samoobsługowe

830 – 900     

Śniadanie

900 – 1110  

Zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Zabawy aktywizujące oraz badawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne. Gry i zabawy ruchowe. Zajęcia muzyczno-taneczne, czytelniczo-literackie. Zajęcia na świeżym powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki, obserwacje przyrody. Zabawy w sali

1110 – 1130  

Czynności samoobsługowe i higieniczne

1130 – 1200  

Obiad

1200 – 1400  

Leżakowanie

1400 – 1405  

Czynności higieniczno-samoobsługowe

1405 – 1420   

Podwieczorek

1420– 1600

Zabawy indywidualne i grupowe w sali. Zajęcia wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci

Dzieci starsze

6.30-8.15

Zabawy swobodne wynikające z potrzeb i inwencji dzieci. Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze (indywidualne i grupowe) oraz rozwijające uzdolnienia dziecka. Obserwacja zachowań dzieci w czasie zabaw

8.15-8.30

Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno-samoobsługowe

8.30-9.00

Śniadanie

9.00-11.10

Zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Zabawy aktywizujące oraz badawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne. Gry i zabawy ruchowe. Zajęcia muzyczno-taneczne, czytelniczo-literackie. Zajęcia na świeżym powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki, obserwacje przyrody. Zabawy w sali

11.10-11.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne

11.30-12.00

Obiad

12.00-12.20

Zajęcia czytelniczo-literackie (słuchanie bajek z książek i płyt CD)

12.20-13.50

Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub sali. Zabawy aktywizujące, badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych. Praca wyrównawcza z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia relaksacyjne oraz inne wynikające z potrzeb dzieci

13.50-14.00

Czynności higieniczno-samoobsługowe

14.00-14.15

Podwieczorek

14.15-16.00

Zabawy indywidualne i grupowe w sali. Zajęcia wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci